O nás

MAREVA spolek

pomoc seniorům

Jsme terénní pečovatelská služba, která poskytuje potřebné služby a péči v domácnosti klienta. Naším cílem je zabezpečit plnohodnotný život seniorů a pomoci jim zachovat přirozené sociální vazby a životní návyky.

Zápis z výroční členské schůze spolku Mareva

3.2.2017, Na pískovně 657/24 Liberec

Přítomní členové valné hromady: M.Škutinová, D.Škutina , Nikola Škutinová

Před zahájením schůze se všichni členové písemně prezentovali.

Počet přítomných členů: 3                         

Počet řádných členů oprávněných hlasovat: 

Předsedkyně spolku Martina Škutinová zahájila schůzi valné hromady v 13:00 hod. seznámením členů s programem Výroční členské schůze.

Program Výroční členské schůze:

1.Schválení programu členské schůze

2.Shrnutí za rok 2016

3.Výsledky za rok 2016

4.Plán na rok 2017

5.Hospodaření spolku za rok 2016

6.Diskuse

  1. Členové hlasováním schválili program členské schůze valné hromady
  2. Shrnutí za rok 2016:

Předseda spolku Martina Škutinová přednesla zprávu o činnosti za rok 2016 a seznámila přítomné členy s výsledky za rok 2016. V roce 2016 došlo k výraznému navýšení personální kapacity s ohledem na vzrůstající poptávku po službě tím byl podpořen větší počet klientů, než tomu bylo v roce 2015.             

  1. Výsledky za rok 2016:

Předsedkyně seznámila členy s celkovými výsledky za rok 2016. Výsledkem pro rok 2016 byla zvýšená personální kapacita a kapacita služby. Potřebnost této služby na území města Liberce byla velká. Klademe velký důraz na individuální přístup ke klientům, což se nám velmi osvědčilo. Výsledkem byla velká spokojenost klientů a zvýšený zájem o naší službu.

  1. Plán na rok 2017:

V roce 2017 se budeme nadále snažit zlepšovat a zkvalitňovat naší službu. Předpokládáme další zvyšování kapacity služby. Zaměříme se na vzdělávání a školení našich zaměstnanců aby péče byla co nejprofesionálnější.

  1. Hospodaření za rok 2016:

Martina Škutinová seznámila přítomné s výsledky hospodaření organizace za rok 2016 a předložila závěrečnou zprávu s hospodářským výsledkem a to se ztrátou  -838,68,- Kč.  

  1. Diskuse:

Proběhla diskuse a celkové shrnutí výroční schůze za rok 2016

Schůzi ukončila Martina Škutinová v 15.30 hod.

Poděkování dárcům a sponzorům za rok 2016
Jménem všech zaměstnanců a uživatelů pečovatelské služby tímto děkujeme všem, kteří nám byli v roce 2016 příznivě nakloněni a svým přístupem pomohli naší organizaci poskytovat kvalitní služby a našim uživatelům zpříjemnit těžké chvíle, které jim stáří a zdravotní stav v jejich životě přináší

Prezenční listina:

Martina Škutinová – předseda

Daniel Škutina – místopředseda

Nikola Škutinová – člen a zapisovatelka

 

Poskytovaná péče

Typ péče: Pečovatelská služba
Formy péče: Terénní
Cílová skupina: Osoby s tělesným postižením, senioři
Věková kategorie: DOSPĚLÍ NAD 40 LET